فعالیت های اقتصادی

فعالیت‌های انجام گرفته در بعد اقتصادی (فعالیتهای بازارچه کار و فناوری): از زمان تغییر درس حرفه و فن به درس کار و فناوری موضوعی تحت عنوان بازارچه در کتاب کار و فناوری مطرح شد. این طرح در راستای هدف گذاری‌های وزارت آموزش و پرورش مبنی بر گسترش آموزش مهارت محور تصویب شد. در این طرح دانش … ادامه مطلب فعالیت ...

انجمن اولیا و مربیان

پیوند اولیاء و مربیان هنگامی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت کافی انجام دهند. انجمن اولیاء و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان می … ادامه مطلب انجمن ...