کار و فناوری

محتواها، مهارت ها، روش ها، فرآيندها و عناصر كليدي، در حوزه هاي تربيت و يادگيري مشخص مي شوند. حوزه هاي تربيت و يادگيري يكي از حوزه هاي يازده گانه است كه در برنامه درسي ملي لحاظ شده و شامل كسب مهارت هاي عملي براي زندگي كارآمد و بهره ور، كسب شايستگي هاي مرتبط با فناوري … ادامه مطلب کار ...