شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی: شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی در مدرسه می باشد که می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد. دانش آموزان برخوردار از از توانایی های بالقوه ای هستند. دبیرستان اندیشمندان سعدی با تعامل و مشارکت پذیری دانش … ادامه مطلب شورای ...