انجمن اولیا و مربیان

پیوند اولیاء و مربیان هنگامی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت کافی انجام دهند. انجمن اولیاء و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان می … ادامه مطلب انجمن ...