آیین نامه و فرم قرارداد انضباطی و آموزشی        

دبیرستان دخترانه دوره اول اندیشمندان سعدی                     

 سال تحصیلی 1400-1399

ولی محترم دانش‌آموز عزیز :

تعهدات انضبــاطی :

وظایف دانش آموزان

ماده 68 – دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را  در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن به شرح زیر می باشد:

1- رعایت شعائر دینی.

2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

3  – رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان. (لازم به ذکر است هر گونه اعمال تذکر و تنبیه برابر با مقررات آموزشگاه بر عهده مسئولین مدرسه بوده  و دانش آموز حق برخورد شخصی و مقابله به مثل ندارد.

4- سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه.

5- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.( ورود به موقع به مدرسه و عدم تاخیر و شرکت در مراسم صبحگاهی و مناسبتها )  نمره انضباط توسط دبیران و معاونین منظور می گردد بدیهی است تاخیر از کلاس و بی نظمی در کلاس درسی  منجر به کسر نمره انضباط گشته و در پرونده درج می گردد

6- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه.

7- استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب(زمان حضور در مدرسه بایستی با اونیفورم مدرسه باشدو از تنگ و کوتاه نمودن آن جدا خودداری گردد ) و هم چنین جوراب بایستی تا بالای قوزک باشد.

8 – خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه( همراه داشتن تلفن همراه (تحت هر شرایطی) ساعت هوشمند و cd وmp3 و فلش)

9- خودداری از خرید و فروش در مدرسه

10- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه. (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورده، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود). ماده 70- غیبت غیر موجه و تاخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می شود و در صورت تاخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدرسه مجاز است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نموده و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ نماید.

11- عدم توجه به تذکرات سرایدار و خدمتگزار مدرسه و هرگونه توهین و بی احترامی به ایشان.

اینجانب ولی دانش اموز متعهد می شوم :

12- دعوت مسئولین مدرسه را به موقع اجابت نموده و در حد امکان همکاری لازم را مبذول نمایم. هماهنگی  مستمر و دائم داشته باشم.

13-در طول سال تحصیلی با اولیا مدرسه ضمن هماهنگی قبلی از مراجعه مستقیم به کلاس درس خودداری نموده و قبل از انجام هر کار با دفتر مدرسه و معاونین هماهنگی لازم را بعمل آورم.

14-فرزندم را به موقع روانه مدرسه نموده تا تاخیر ورود نداشته باشد و در این صورت سعی می کنم برنامه زمان بندی خود را به برنامه مدرسه منطبق نمایم.

15-در صورتی که فرزند به دلایل موجه قادر به حضور در مدرسه نباشد بلافاصله همان روز مراتب را به اطلاع مسئولین مدرسه برسانم ودر اولین روز حضور وی شخصا برای موجه نمودن غیبت وی و امضا دفتر مراجعه نمایم.

تعهد آموزشی اندیشمندان سعدی:

1- تقلب و تخلف و غیبت غیر موجه در جلسه امتحانی (حتی امتحانات داخلی) در نمره مستمر ماهانه تاثیر داده می شود.

2- با توجه به ساعت کار مدرسه دانش آموزان عزیز می بایست صبح ها حداکثر تا ساعت 40/7 صبح در مدرسه حضور داشته و از تاخیر خودداری نمایند. از اولیا محترم انتظار می رود برنامه زمانبندی خود و سرویس ها را با مدرسه مطابقت دهند.

3- در طول سال تحصیلی فقط ولی قانونی دانش‌آموز می تواند از وضعیت اخلاقی و درسی فرزند خود با مراجعه مستقیم به معاونت آموزشی مطلع گردد. لذا خواهشمند است از مراجعه دیگر بستگان جدا خودداری شود.

4- دانش آموز عزیز در این آموزشگاه می بایست وسایل مورد نیاز آموزشی روزانه خود را به همراه داشته باشند لذا بعد از شروع ساعت آموزشی از پذیرفتن وسائل و بخصوص تغذیه معذوریم.

5- هرگاه وضعیت اخلاقی –  رفتاری –  انضباطی و پیشرفت درسی دانش آموز با مقررات آموزشی و تربیتی و انضباطی مدرسه منطبق نباشد اولیا واحد آموزشی موظف هستند که طبق آئین نامه اقدامات لازم  را اعمال نمایند.

عقد قرارداد بین اولیا و دانش آموز و دبیرستان اندیشمندان سعدی:

اینجانب ………………………. ولی دانش آموز خانم ……………………………… فرزند ……………………. کلاس ………………………………

ضمن مطالعه موارد فوق و با اطلاع از مقررات انضباطی آموزشی در مدرسه خود و فرزندم متعهد می شویم در طول سال تحصیلی تمام موارد مذکور را رعایت نموده و در صورت مغایرت با شرایط ذکر شده مسئولین مدرسه مجازند طبق آئین نامه اجرایی برخورد نماید.

نام و نام خانوادگی دانش آموز     نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز     نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نام

……………………………                     …………………………..                            ……………………………..

تاریخ و امضا                           تاریخ و امضا                                    تاریخ و امضا